Huisartspraktijk
de Reus

 

telefoon: 0575 540 486

Welkom op de website van de huisartspraktijk de Reus in Eefde.

Nieuws

 • Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari verhuist de praktijk naar ’t Hart in Eefde, Jolinkweg 2.
  Vanaf donderdag 21 februari hopen wij u te mogen verwelkomen in onze nieuwe huisartspraktijk!
 • Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart is er een cursus voor de huisartsen. 
  Er zal dan geen inloopspreekuur zijn en voor spoedgevallen neemt de huisartspraktijk van Steenbergen & Smits waar.

Praktijkinformatie

In oktober 1987 begon de praktijk als nieuwe vestiging binnen de oude gemeente Gorssel. Het echtpaar Arie en Ida startten in het hoofdgebouw van kleuterschool “het Kwetternest” in Eefde. Arie als huisarts en Ida, met als achtergrond EHBO-verpleegkundige, als doktersassistente.

In 1993 werd er een nieuwe praktijk annex woonhuis gebouwd naast het oorspronkelijke pand.
Vanwege de snelle groei van de praktijk werd in 1997 de eerste assistente er bij aangenomen. Enkele jaren later was er ruimte voor nog een doktersassistente.
In 2003 begon Ida met haar werkzaamheden als praktijkverpleegkundige.

In september 2014 begon dochter Marieke de Reus ook als huisarts in de praktijk.
In februari verhuist de praktijk naar de nieuwe locatie in ‘het Hart’ in Eefde aan de Jolinkweg 2. Met ingang van 1 maart neemt Marieke het stokje van Arie over en vindt de officiële overdracht van de praktijk plaats van vader op dochter. Arie zal voorlopig nog wel werkzaam blijven als huisarts.

Inmiddels is het team van de praktijk uitgegroeid tot 6 mensen: Naast Arie, Ida en Marieke is Janny Schiphorst al jaren een vast gezicht als doktersassistente en ook schoondochter/ schoonzus Marije is sinds 2018 werkzaam als doktersassistente. Gerard Huis in ’t Veld is werkzaam als praktijkondersteuner GGZ op de dinsdagmiddag.

Samen streven wij er naar laagdrempelige, maar kwalitatief hoogstaande zorg te leveren aan onze patiënten.

Geografisch zorggebied
Eefde, Gorssel, Zutphen, Warnsveld, Almen, Harfsen, Epse.


Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Middagpauze van 12:00 tot 13:00 uur.


Spreekuur

Bij voorkeur verloopt het spreekuur volgens afspraak.

Dagelijks is er een inloopspreekuur van 8:15 tot 8:45 uur
Dit spreekuur is uitsluitend voor patiënten van eigen praktijk en kunt u zonder afspraak bezoeken.
Het inloopspreekuur is bedoeld voor consulten die weinig tijd vergen.
Meld u zich bij de balie voor u plaats neemt in de wachtkamer.


Na 9:00 uur verloopt het spreekuur volgens afspraak
Op maandag, woensdag en vrijdag is er een middagspreekuur volgens afspraak van 15:00 tot 16:00 uur.
Geeft u aan dat er meerdere vragen te bespreken zijn of dat u een langer gesprek wilt, dan wordt daar rekening mee gehouden in de agenda.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het contact (triage).
Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.
De assistente is, evenals als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan

Voor het maken van afspraken of voor vragen kunt u terecht via telefoonnummer 0575 540 486.
Maakt u s.v.p. zo veel mogelijk gebruik van de volgende tijden:
08:00 – 10:30 uur: spreekuur en visites voor diezelfde dag
08:00 – 11:00 uur: (herhaal)recepten voor de volgende dag

Spreekuur praktijkverpleegkundige
U kunt bij de praktijkverpleegkundige een afspraak maken voor adviezen omtrent diabetes mellitus, chronische longziektes
en het maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek). 

Doktersassistentes
Bij de assistentes kunt u met veel praktische vragen terecht. 
Bijvoorbeeld met vragen over recepten, informatiefolders, patiëntenverenigingen, urineonderzoek, zwangerschapstests, informatie over vaccinaties voor verre reizen, etc.

De assistentes hebben ook een spreekuur waarbij u terecht kunt voor diverse zaken. Hierbij valt te denken aan: glucose prikken, injecties zoals de B12 injectie, wondcontroles, uitstrijkjes.
Er vindt altijd overleg plaats met de huisarts.

Spreekuur POH-GGZ
De POH GGZ heeft spreekuur op dinsdag middag.
U kunt bij hem terecht voor klachten van psychische aard.
Afspraak na overleg met de huisarts.


Visites

Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. 
U kunt hier voor een afspraak maken via telefoonnummer 0575 540 486. 
Bij voorkeur bellen tussen 08.00 en 10.30.


Team

Marieke de Reus – Huisarts
Arie de Reus – Huisarts
Ida de Reus – Praktijkverpleegkundige POH S
Janny Schiphorst – Doktersassistente
Marije de Reus – Doktersassistente i.o.
Gerard Huis in ’t Veld – Praktijkondersteuner POH GGZ

Dienst en waarneming

Gedurende de avond- en weekenddienst (17.00 – 8.00 uur) en gedurende feestdagen kan voor spoedgevallen contact worden opgenomen
met de Regionale Huisartsenpost Zutphen, gevestigd in het entreegebouw van het Gelre Ziekenhuis, locatie Zutphen. 

Het telefoonnummer is:  0900 200 9000 


Gedurende vakanties en nascholing kan voor spoedgevallen contact worden opgenomen met de huisartsenpraktijk van Steenbergen & Smits

Het telefoonnummer is: (0575) 513 355
Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde


Apotheek

In de praktijk fungeert een uitdeelpost van de Apotheek Bathmen.
Afhalen van herhaalmedicatie, ‘s ochtends voor 11.00 uur aangevraagd: twee werkdagen later tussen 15.30 en 17.00 uur op te halen op de praktijk.

Thuis bezorgen op afspraak is mogelijk in overleg met de apotheek. 

Voor vragen over apotheekzaken kunt u contact opnemen met Apotheek Bathmen, telefoonnummer 0570 544 411


Spoed

Voor de eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen, etc.) kunt u overdag altijd direct terecht.
Als u van te voren belt (of laat bellen), wordt er rekening gehouden met uw komst. 

U kunt bellen met telefoonnummer 0575 540 486


Contact

Huisartspraktijk de Reus
Jolinkweg 2
7211 DM Eefde

Telefoon: 0575 540 486          

Via dit nummer maakt u afspraken en kunt u met vragen terecht.

Faxnummer: 0575 542 565

 

BIG nummer M.A.C. de Reus: 399 137 28 201


Inschrijven

Nieuwe patiënten zijn bij ons altijd welkom.
Bij aanmelding kan een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek.
Klik hier voor het inschrijfformulier (PDF). Deze kunt u printen en ingevuld meenemen naar de praktijk.


Meer informatie

AVG Privacyverklaring

Privacyreglement huisartspraktijk de Reus                                 Privacywet AVG                                  

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeldt in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (onder andere het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit  ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u hiervoor een afspraak maken op spreekuur. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator/mentor).

 De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Onze praktijk wisselt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, medische gegevens met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan ontvangt onze praktijk een waarneembericht. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de  voorgeschreven medicatie, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Op deze manier kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie daar rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier digitaal, via een beveiligde verbinding, overdraagt aan uw nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact op met de praktijkassistente. Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur.

Klacht

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Aanmelding voor bemiddeling door de klachtenfunctionaris doet u bij: secretariaat@hrzu.nl. Het secretariaat zorgt ervoor dat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg: www.skge.nl


Griepvaccinatie

De jaarlijkse griepprik vindt eind oktober – begin november plaats. 
Bij een medische indicatie, zoals bijvoorbeeld leeftijd, suikerziekte of aandoeningen van hart of longen, ontvangt u een oproep. Na weigeren van de griepprik wordt in de volgende jaren geen oproep meer verzonden. Uiteraard kunt u dan op eigen verzoek alsnog een griepprik krijgen.
Griepvaccinatie zonder medische indicatie is mogelijk voor eigen kosten. 


Kleine chirurgische ingrepen

Na beoordeling op het spreekuur worden kleine verrichtingen, zoals het verwijderen van huidafwijkingen, wratten, ingegroeide nagels etc., gedaan volgens afspraak.